Νέα ΕΠΣ Φλώρινας

Ενημέρωση για τον τρόπο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών των Σωματείων και των Ενώσεων για την ανάδειξη Δ.Σ.

Εφαρμογή του Ν.4603/14-3-2019, άρθρο 26 παρ. 3 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4639 άρθρο έβδομο παρ. 3

Η συγκεκριμένη διάταξη αφορά στον τρόπο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών των σωματείων και των ενώσεων για την ανάδειξη του Δ.Σ. και ορίζει τα εξής:

Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα των αθλητικών σωματείων, των ενώσεων και των ομοσπονδιών, καθώς και για την εκλογή των αντιπροσώπων των ενώσεων σε υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες, διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, ύστερα από αίτηση του εκάστοτε αθλητικού φορέα, δικηγόρος από τον Δικηγορικό Σύλλογο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο εν λόγω φορέας. Εάν πρόκειται για αθλητικές ενώσεις ή ομοσπονδίες, δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο. Τα υπόλοιπα μέλη των εφορευτικών επιτροπών εκλέγονται από το σώμα της οικείας Γ.Σ. Η παρούσα ρύθμιση κατισχύει κάθε διαφορετικής πρόβλεψης στα καταστατικά των αντίστοιχων αθλητικών φορέων.” (Άρθρο έβδομο, παρ. 3 Ν. 4639/2019)

Τα αθλητικά σωματεία πρέπει να γνωρίζουν ότι κατά την διεξαγωγή των αρχιαιρεσιών για την ανάδειξη Διοικητικού τους Συμβουλίου που διεξήχθησαν μετά την 14η Μαρτίου 2019, θα πρέπει να εφαρμοσθούν οι διατάξεις των ανωτέρω Νόμων.

Σε περίπτωση μη εφαρμογής των ανωτέρω θα πρέπει να προβούν σε επαναληπτικές αρχαιρεσίες.

Επιπλέον για τη χορήγηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, εκτός από την υποβολή του πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ., τα αιτούμενα σωματεία πρέπει να προσκομίζουν το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής των Αρχιαιρεσιών στο οποίο να σημειώνεται ο προεδρεύων δικαστικός αντιπρόσωπος ή τον διορισμό αυτού από τον δικηγορικό σύλλογο της Περιφέρειας που ανήκει το σωματείο.