Νέα ΕΠΣ Φλώρινας

Σημαντική ενημέρωση προς τα αθλητικά σωματεία για τροποποίηση του καταστατικού τους

Έως τις 30/6/2021, τα αθλητικά σωματεία οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις των άρθρων 5, 14, 22 και 24 του ν.2725/1999, όπως τα άρθρα αυτά τροποποιούνται και αντικαθίστανται με τα άρθρα 2, 5, 6 και 7 του νέου νόμου.

Αθλητικός φορέας που αμελήσει να εφαρμόσει τα οριζόμενα του ανωτέρου νόμου, θα χάσει αυτοδίκαια:

  • Την ειδική εθλητική αναγνώριση της ΓΓΑ με ταυτόχρονη διαγραφή του από το αντίστοιχο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων
  • Το δικαίωμα να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκου σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (άρθρο 66 ν.4735 Α’ 197/12-10-2020)
  • Τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των ευεργετικών παροχών της ΓΓΑ αθλητές του (προπονητές – συνοδοί) που επιτυγχάνουν σημαντικές αθλητικές διακρίσεις κ.α.

Τέλος σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση να ενημερώνετε τον φάκελο σας στην υπηρεσία, καταθέτοντας τα απαραίτητα έγγραφα (αντίγραφα πρακτικών εκλογικών αρχαιρεσιών Γ.Σ. και Δ.Σ., Οικονομικό απολογισμό, Οικονομικό ισολογισμό, Οικονομικο προϋπολογισμό κ.α.)

Λογότυπο ΕΠΣ Φλώρινας