Νέα ΕΠΣ Φλώρινας

Διευκρινιστικό έγγραφο υπόδειξης υποψηφίων της Τακτικής (Αρχαιρεσιακής) Γενικής Συνέλευσης ΕΠΣ Φλώρινας

Α) Κάθε σωματείο αν επιθυμεί χωρίς να είναι υποχρεωτικό μπορεί να προβεί στην υπόδειξη υποψηφίων ως τακτικά μέλη για το Δ.Σ. της ΕΠΣ Φλώρινας στις εκλογές της 26/6/2021 καθώς επίσης το σωματείο μπορεί να υποδείξει και υποψήφιο για την εξελεγκτική επιτροπή.

Β) Υπόδειξη και δικαιολογητικά υποψηφίων
1) Η υπόδειξη του υποψηφίου μπορεί να γίνει μέχρι τις 18/6/2021 ημέρα Παρασκευή.
2) Ταυτόχρονα με την υπόδειξη κατατίθεται στην ΕΠΣ Φλώρινας πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του υποψηφίου, υπεύθυνη δήλωση του ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα και στους περιορισμούς του Παραρτήματος Α του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού, αίτηση του υποψηφίου και Βεβαίωση ότι είναι μέλος του Σωματείου και φωτοτυπία ταυτότητας.

Γ) Ανακήρυξη Υποψηφίων
Η ανακήρυξη από το Δ.Σ. της ΕΠΣ Φλώρινας των υποψηφίων που έχουν υποδειχθεί από τα Σωματεία θα γίνει στις 21/6/2021.

Δ) Νομιμοποίηση Αντιπροσώπων
Η νομιμοποίηση των αντιπροσώπων των Σωματείων για την Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 23/6/2021 σύμφωνα με το ειδικό πληρεξούσιο του Σωματείου τους.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Κων/νος Αντωνιάδης

Ο Γεν. Γραμματέας

Χρήστος Γιαπράκης

Λογότυπο ΕΠΣ Φλώρινας