Νέα ΕΠΣ Φλώρινας

Επανέκδοση Δελτίων Ποδοσφαιριστών Σωματείων ΕΠΣ Φλώρινας 2021-2022

Α. ΔΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Από την 1/7/2021 όλα τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας ποδοσφαιριστών που ανήκουν σε Ερασιτεχνικά Σωματεία, θα είναι ορισμένου χρόνου, με ελάχιστη διάρκεια το (1) ένα έτος και μέγιστη τα (5) πέντε έτη. Κατ’εξαίρεση αποκλειστικά και μόνο η πρώτη εγγραφή ανηλίκων ποδοσφαιριστών, θα δύναται να είναι ορισμένου χρόνου με ελάχιστη διάρκεια το ένα (1) έτος και μέγιστη τα επτά (7) έτη.

Σε κάθε περίπτωση η λήξη ισχύος του δελτίου είναι η λήξη εκάστης αγωνιστικής περιόδου (30/6).

Η διάρκεια όλων των δελτίων που θα αντικατασταθούν/επανεκδοθούν από 1/7/2021 και έπειτα θα έχουν υποχρεωτικά ημερομηνία λήξης την 30/6/2024, εφόσον επιλεγεί από το σωματείο και τον ποδοσφαιριστή να συνυπογράφουν τριετή διάρκεια, με την καταβολή στην ΕΠΣ Φλώρινασ του προβλεπόμενου παράβολου για την εν λόγω διαδικασία, ύψους 5 ευρώ.

Σε διαφορετική περίπτωση η αντικατάσταση/επανέκδοση θα γίνει με βάση τα προβλεπόμενα κόστη στον πίνακα παραβόλων που έχει εγκριθεί από την ΕΕ/ΕΠΟ καθώς δύναται να συμφωνηθεί μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών (σωματεία και ποδοσφαιριστές) ελεύθερα, εντός των ανωτέρω αναφφερθέντων χρονικών ορίων (1 έως 5 έτη) διαφορετικός χρόνος ισχύος του νέου ΔΑΙ.

Ποδοσφαιριστές των οποίων τα δελτία παλαιού τύπου δεν αντικατασταθούν/επανεκδοθούν, παραμένουν στη δύναμη του σωματείου έως την 30/6/2024, αλλά δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε επίσημους αγώνες του οργανωμένου ποδοσφαίρου (αρχής γενομένης από την περίοδο 2021-2022) και τυχόν συμμετοχή τους θα θεωρείται αντικανονική μετά την υποβολή σχετικής ένστασης (άρθρο 23 ΚΑΠ).

Όλα τα σωματεία υποχρεούνται να αντικαταστήσουν όλα τα δελτία των ποδοσφαιριστών που ανήκουν ήδη στη δύναμη τους, με το δελτίο νέου τύπου (αντικατάσταση/επανέκδοση) το αργότερο έως την 30/6/2022.

Β. ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΕ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

Όλα τα σωματεία υποχρεούνται να αντικαταστήσουν όλα τα δελτία των ποδοσφαιριστών που ανήκουν ήδη στη δύναμη τους, με το δελτίο νέου τύπου (επανέκδοση).

Το νέο ΔΑΙ, εφεξής, θα είναι χρώματος άσπρου για όλους τους ποδοσφαιριστές των ερασιτεχνικών σωματείων.

Για την επανέκδοση των παλαιού τύπου δελτίων των ποδοσφαιριστών τους, τα ερασιτεχνικά σωματεία θα πρέπει να προσκομίζουν στην ΕΠΣ Φλώρινας για το καθένα ξεχωριστά τα εξής:

α) Πρωτότυπο έντυπο μεταβολών, καθόλα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο και σε περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής είναι ανήλικος, τότε υπογράφει και συμπληρώνει ο κηδεμόνας την υπεύθυνη δήλωση-συναίνεση στο πίσω μέρος της αίτησης. Σημειώνεται ότι χρησιμοποιείται έντυπο με ελληνικούς χαρακτήρες για τους Έλληνες και λατινικούς για τους αλλοδαπούς και τους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Απλή φωτοτυπία ταυτότητας για Έλληνες ποδοσφαιριστές. Επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου για υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κοινοτικοί). Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας παραμονής σε ισχύ του ποδοσφαιριστή, αν είναι αλλοδαποί.
γ) Πράξη συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του ποδοσφαιριστή αν δεν έχει ήδη κατατεθεί.
δ) Πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του ποδοσφαιριστή, αν δεν έχει ήδη κατατεθεί.

Γ) ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Στο νέο έντυπο αίτησης μεταβολών ποδοσφαιριστή στο εμπρόσθιο μέρος είναι πλέον υποχρεωτική η σημείωση του χρόνου διάρκειας του ΔΑΙ με την επθλογή του ανάλογου πεδίου που προβλέπει τα έτη ισχύος του δελτίου (ελάχιστη διάρκεια ένα έτος και μέγιστη επτά έτη).
Επιπλέον, στο νέο έντυπο αίτησης μεταβολών ποδοσφαιριστή είναι υποχρεωτική η αναγραφή του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου, του ΑΜΚΑ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του ίδιου ή του κηδεμόνα του αν πρόκειται για ανήλικο και όχι οποιουδήποτε άλλου.

Για κάθε μεταβολή που πραγματοποιεί ανήλικος ποδοσφαιριστής (πρώτη εγγραφή, μετεγγραφή, επανεγγραφή, μετεγγραφή με υποχρέωση επιστροφής) πρέπει να συναινεί ο κηδεμόνας του ή αυτός/η που έχει τη γονική μέριμνα του ανηλίκου. Ο κηδεμόνας υπογράφει για την έγγραφή συναίνεση του στη προβλεπόμενη θέση υπογραφής στο πίσω μέρος, όπου και απαιτείται να υπάρχει πάντα θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

Η αίτηση μεταβολών πρέπει να είναι πληρως συμπληρωμένη, να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του κάθε παράγοντα που αναφέρεται σε αυτήν (ποδοσφαιριστής, Πρόεδρος, Γεν. Γραμματέας, κηδεμόνας), να υπογράφεται από αυτούς και να σφραγίζεται από τα σωματεία που αναφέρονται.

Οποιαδήποτε έλλειψη ή διαγραφές, στίγματα, χρήση διορθωτικού υγρού, συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης από το ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας των δελτίων.

Κατεβάστε την ανακοίνωση σε μορφή PDF

Λογότυπο ΕΠΣ Φλώρινας