Νέα ΕΠΣ Φλώρινας

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης της ΕΠΣ Φλώρινας

ΠΡΟΣ: Όλα τα Σωματεία Ένωσής μας, Έδρες τους

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Τακτικής Γ.Σ. των Σωματείων-Μελών της Ε.Π.Σ. Φλώρινας

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού της Ένωσης μας και την από 4/15-5-2024 απόφασή της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Φλώρινας

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων μελών της Ε.Π.Σ. Φλώρινας στη Φλώρινα τη Δευτέρα 1-7-2024 και ώρα 7.00μμ στην αίθουσα του Ξενοδοχείου “LINGOS” με τα παρακάτω Θέματα:

  1. Δήλωση ότι η Γ.Σ. έχει συγκληθεί και συσταθεί σύμφωνα με το καταστατικό της Ε.Π.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ.
  2. Επικύρωση πληρεξούσιων αντιπροσώπων των Σωματείων-Μελών και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων Μελών.
  3. Έγκριση Θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
  4. Ομιλία Προέδρου Εκτελεστικής Επιτροπής
  5. Εκλογή δύο γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών.
  6. Έκθεση και έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού Απολογισμού έτους 2023 (από 1-1-2023 μέχρι 31-12-2023).
  7. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής (από 1-1-2023 μέχρι 31-12-2023).
  8. Έκθεση και Έγκριση Οικ. απολογισμού (από 1-1-2023 έως 31-12-2023).
  9. Έκθεση και έγκριση Οικονομικού προϋπολογισμού 2024.
  10. Άλλα θέματα.

Κάθε σωματείο-μέλος θα εκπροσωπηθεί στην Γ.Σ. με έναν αντιπρόσωπο που θα ορισθεί μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου του και θα προσκομίσουν ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο του σωματείου που εκπροσωπούν, μαζί με ακριβές φωτοαντίγραφο του Πρακτικού απόφασης που τους ορίζει, διαφορετικά δε θα γίνουν δεκτοί στη Γ.Σ.

Οι αντιπρόσωποι των σωματείων πρέπει να τα καταθέσουν το αργότερο μέχρι την 12η μεσημβρινή της 26-6-2024 ημέρα Τετάρτη στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Φλώρινας.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την ίδια μέρα Δευτέρα 1-7-2024 και ώρα 8.00μμ, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και με οσαδήποτε παρόντα μέλη.

Ο Πρόεδρος

Κων/νος Αντωνιάδης

Ο Γεν.Γραμματέας

Ανδρεας Θεοφανίδης

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Λογότυπο ΕΠΣ Φλώρινας