Νέα ΕΠΣ Φλώρινας

Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΠΣ Φλώρινας

ΠΡΟΣ: Όλα τα Σωματεία της Ένωσης μας

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Τακτικής Γ.Σ. της ΕΠΣ Φλώρινας

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού της Ένωσης μας και την από 5/10-5-2021 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠΣ Φλώρινας

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων μελών της Ε.Π.Σ. Φλώρινας στη Φλώρινα το Σάββατο 26-6-2021 και ώρα 6.00μμ στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Δήμου Φλώρινας του Ν.Πάρκου Φλώρινας με τα παρακάτω θέματα:

 1. Δήλωση ότι η Γ.Σ. έχει συγκληθεί και συσταθεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Π.Σ. Φλώρινας
 2. Ανάγνωση καταλόγου εκπροσώπων των Σωματείων-Μελών και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
 3. Έγκριση ημερήσιας διάταξης
 4. Ορισμός 2 Μελών για τον έλεγχο των πρακτικών
 5. Ορισμός 2 Μελών Εφορ. Επιτροπής. Πρόεδρος Εφορ. Επιτροπής υποχρεωτικά Δικηγόρος ως Δικ. Αντιπρόσωπος ορισμένος από τον Δικηγορικό Σύλλογο
 6. Επικύρωη των πρακτικών της προηγούμενης Γ.Σ.
 7. Έκθεση Εξελεκτικής Επιτροπής
 8. Έκθεση και Έγκριση Οικ.Απολογισμού 2020 και από 1-1-2021 έως 15-6-2021
 9. Έκθεση και Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού 2021
 10. Παρουσίαση Υποψηφίων
 11. Αρχαιρεσίες για ανάδειη νέου Ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου όπως και Τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής

Οι αντιπρόσωποι των Σωματείων πρέπει να καταθέσουν το αργότερο μέχρι τη 12η μεσημβρινή της 20-6-2021 στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Φλώρινας ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο του Σωματείου που εκπροσωπούν, μαζί με ακριβές φωτοαντίγραφο του Πρακτικού Απόφασης που τους ορίζει διαφορετικά δε θα γίνουν δεκτοί στη Γ.Σ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την ίδια μέρα Σάββατο 26-6-2021 και ώρα 7:00μμ, στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και με οσαδήποτε παρόντα μέλη.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΠΡΑΚΗΣ

Λογότυπο ΕΠΣ Φλώρινας